r y c h l é   m e n u

Byl patrně založen ve 13. století jako český pohraniční hrad (1233 pravděpodobně nejstarší písemná zmínka hradu) na hoře Königstein; v jedné listině českého krále Václava I. je zmíněn „purkrabí Gebhard vom Stein"; středověký hrad patří k Českému království 1241

 
Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Bad Schandau
 
31.8.2008
 N 50°54'41.851", E 14°3'12.446"
v návštěvních hodinách,
za poplatek 2 €, vstupné 6 €
 
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

 

Byl patrně založen ve 13. století jako český pohraniční hrad (1233 pravděpodobně nejstarší písemná zmínka hradu) na hoře Königstein; v jedné listině českého krále Václava I. je zmíněn „purkrabí Gebhard vom Stein"; středověký hrad patří k Českému království 1241

 • První písemná zmínka o Königsteinu
   1233 - král Václav I. z Čech zapečetil „in lapide regis“ („na kameni krále“ Hornolužickou hraniční listinu
 • 1406-1408 na skalní náhorní planině stojí středověký hrad, který patří k Českému království
 • 1459 během „Sporu o Dohnu“ přechází hrad do majetku Wettinů (saský panovnický rod)
 • 1516 smlouvou s Chomutovem je tento nový majetkový vztah právně ošetřen
 • 1515-1524 dvanáct celestýnských mnichů a jeden převor obývají „Klášter chvály Mariina zázraku“, založený vévodou Jiřím Vousatým na Königsteinu
 • 1563 na příkaz kurfiřta Augusta byla pod vedením důlního mistra Martina Planera z Freibergu vyhloubena nejhlubší studna v Sasku, hluboká 152,5 m (zajištění zásobování vodou je důležitým předpokladem pro stavbu pevnosti)
 • 1589 kurfiřt Kristián I. nařizuje přestavbu hradu na pevnost (trvala do pol. 17.století) – do r. 1594 byly postaveny např. Portálový dům (Torhaus), boční přepad, Stará kasárna, hrad Christiansburg (jinak Friedrichsburg) a Stará zbrojnice
 • 1591 na Königstein je přivezen první státní vězeň, kancléř Dr. Nikolaus Krell
 • dalšími známými vězni byli:
 • - 1706/07 Johann Friedrich Böttger, spoluvynálezce evropského porcelánu
 • - 1849 ruský revolucionář Michail Bakunin
 • - 1874 sociální demokrat August Bebel
 • - Do r. 1922 byl Königstein nejobávanějším státním vězením Saska.
 • 1698 první návštěva cara Petra I
 • 1725 na přání Augusta Silného vyrobili bednáři a bečváři největší Königsteinský sud na víno (238 000 l), který stál do r. 1818 ve sklepě hradu (budovy) Magdalenenburg v pevnosti - tím zvítězil v sázce s falckým kurfiřtem o vyrobení největšího sudu na víno (druhý sud je dodnes k vidění na zámku Heidelberg)
 • 1728 návštěva „vojenského krále“ Fridricha Viléma I. z Pruska a jeho syna, korunního prince Friedricha (později král Friedrich II.)
 • 1756 na začátku sedmileté války (1756 – 63) zajetí saské armády na náhorní planině Ebenheit u Liliensteinu
  kurfiřt a jeho dvůr se ukryli do bezpečí Königsteinu; pevnost je prohlášena za neutrální
 • 1806 Sasko se stává královstvím Napoleonovy milosti a Königstein patří k Rýnským pevnostem
 • 1813 Napoleon dohlíží na pevnost Königstein
 • 1815 rozhodnutím Vídeňského kongresu ztrácí Sasko velkou část svého území; Königstein zůstává jedinou saskou pevností jediné „dobytí“ pevnosti kominickým tovaryšem Sebastianem Abratzkym
 • 1849 během květnového povstání v Drážďanech posloužil Königstein zvonu jako úkryt pro saskou královskou rodinu
  - po potlačení povstání zde byli uvězněni zajatí revolucionáři
 • 1866 po prohrané prusko-rakouské válce (Sasko na straně poražených) musí být Königstein předán pruskému veliteli, který se sem nastěhuje spolu s pruskou posádkou
 • 1870-1871 během německo-francouzské války byla pevnost poprvé využita jako tábor pro válečné zajatce po založení Říše byl Königstein jako jediná saská pevnost zařazen do pevnostního systému celého Německa, obsadila jej znovu saská posádka
 • 1913 vyškrtnutí velitelského místa z vojenského seznamu, rozvoj Königsteinu jako pevnosti
 • 1914-1918 tábor pro válečné zajatce - ruské a francouzské důstojníky a vojáky
 • 1921 zřízení říšského lazaretu
 • 1939-1945  tábor pro válečné zajatce, nejprve pro polské zajatce, později pro francouzské generály a důstojníky
 • 1942 francouzskému generálovi Henrimu Giraudovi se podaří uprchnout z vězeňského tábora
 • 1944 existoval zde malý koncentrační tábor
 • 1945 posádka pevnosti se bez boje vzdává Rudé armádě, která na Königsteinu zřizuje lazaret
 • 1949-1955 Königstein slouží jako dílny pro mládež, kde jsou umístěni politicky „nepohodlní“ mladí lidé a ti, kteří byli v důsledku poválečných zmatků odsouzeni za nějaký přečin. Zde jsou mladí lidé vychováváni a vzděláváni.
 • 1955 rozlehlý 9,5 ha velký areál pevnosti je zpřístupněn veřejnosti jako vojenský historický skanzen pevnost Königstein přechází do vlastnictví Svobodného státu Sasko
 • 2000 je provozována jako společnost s r. o. (Státní zámecký podnik)pevnost se stává společností s r. o
 • 2003 pak obecně prospěšná společnost s r. o.

 

.