r y c h l é   m e n u
Gotický hrad z 12.-13. století, založen pány z rodu von Plain, značně utrpěl při zemětřesení v r. 1745, do dnešní podoby částečně opraven r. 1905.... Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Hollabrunn
 
26.5.2007
 N 48° 51' 12.92" E 15° 51' 26.53"
v návštěvních hodinách
 
z obce Čížov pěšky ke státní hranici - 4km po modré TZ
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

 Někdy v roce 1100  vybudovaný hrad Hardegg, pány von Plain. V pramenech jsou zmiňováni již od pololoviny.12 století. Písemně jsou doloženi roku1187.  Bohužel již roku 1260 rod vymírá a vdova Eufemia se nejdříve provdala za Jindřicha von Dewin a později znovu za Bertholda von Rabenswalde, který založil dnešní město Retz.

      Na počátku 14. století je panství rozděleno mezi dědice. Hardegg získává Bertholdův synovec, který zastával pozici purkrabího v Maidburgu (Magdeburgu). Příslušníci rodu Maidburg-Hardegg sloužili svého času také ve vysokých pozicích u císařského dvora Karla IV.v Praze.
Roku 1388 je hrad rozdělen na dvě poloviny a roku 1392 dochází k jakési smlouvě se zemským správcem, jenž úpadek alespoň na čas zastavila. Význam rodu přesto postupně upadá a když roku 1481 vymírá, přichází ke slovu dědické řízení, jehož důsledkem je dočasná zástava panství pánům von Pösing.

      Roku 1495 císař Maximilian I. prodává panství Jindřichu Prüschenkovi, který se ještě v témže roce stává říšským hrabětem a ke svému jménu připojuje titul von Hardegg. Po velkém požáru roku 1506 zahajuje rozsáhlé přestavby. Hrabata von Prüschenk-Hardegg zde sedí až do poloviny 17.století  (1656), kdy upadající hrad prodávají pánům von St. Julien. Téměř po sto letech prodávají příslušníci tohoto rodu panství Sigmundu von Khevenhüller.

      Velké škody hradu způsobilo zemětřesení roku 1745, které dodnes nejsou opraveny. Proto je roku 1764 hardeckým občanům povoleno rozebírat hradní zříceninu na stavební materiál. Tento stav se změnil až roku1878, kdy byla Janem Karlem von Khevenhüller zahájena částečná rekonstrukce podle plánů Karla Gangolfa Kaysera a Humberta Walchera z Moltheinu.V rámci těchto prací byla vystavěna i rodinná hrobka a pietní místo s památníkem Maximiliána „Mexického“. Tyto práce se protahovaly  až do roku 1905.

     Pak následovala 1 a taky  2  světová válka a sovětská okupace. Po navrácení majetku rakouskému státu, později  právoplatným majitelům (1956), bylo nutné opět zahájit nové restaurační práce. Současným vlastníkem je hrabě Pilati, se sídlem v Riegersburgu.

     Domněnky, že bylo toto místo osídleno již na úsvitu našich dějin, potvrdil až archeologický průzkum, prováděný zde v letech 1977 až 1982. Nejstarší opevnění se nacházelo na nejvyšším místě ostrožny. Bylo pravděpodobně ze dřeva a lze jej datovat do 10.století n.l.

.